40 گناه زبان

رسول اکرم(ص) فرمودند:


بیشترین گناهان فرزندان آدم زبان اوست.


هرکه مردم از زبان او بترسند از اهل جهنم است.

هرکس زبان خویش را حفظ کند به همه قرآن و سخنان من عمل کرده است.


1- خبری را ندانسته گفتن


2- عیبجویی از دیگران


3- مسخره کردن


4- تهمت زدن


5- فاش کردن اسرار مردم


6- رنجاندن مومن


7- سرزنش بیجا


8- دروغ گفتن


9- وعده دروغ


10- قسم دروغ


11- شهادت ناحق


12- تحریف مسائل دینی


13- حکم ناحق


14- لعنت کردن مردم


15- طعنه زدن


16- دل شکستن


17- امر به منکر


18- نهی از معروف


19- بدخلقی


20- تصدیق کفر و شرک


21- غیبت کردن کردن


22- شایعه پراکنی


23- به نام بد صدا زدن


24- تملق و چاپلوسی


25- با مکرو حیله سخن گفتن


26- مزاح زیاد


27- زخم زبان زدن


28- آبرو ریزی


29- کبر در گفتار


30- ادای صدای کسی را درآوردن


31- بدعت در دین


32- اظهار بخل و حسد


33- بد زبانی در معاشرت


34- خشونت در گفتار


36- سخن چینی کردن


37- ناامید کردن


38- شوخی با نامحرم


39- ریا در گفتار


40- فریاد زدن بیجا


/ 1 نظر / 24 بازدید
سید جمال طباطبایی ازاد

تمام بدیها را گفتید و ممنونم در پستی جدید در اینده تمام خوبیها را بیاورید که زیبا تر است و لطیف تر